Ordenanza reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local

 aproveitamento Pgina 1

 

                                                            
         Enlaces             Fotos           Contactar